Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze handelingen, hoe ook genaamd, in het kader van onze bedrijfvoering en zullen op eerste verzoek van wederpartij worden toegezonden.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van wederpartij wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 Definitie
1. Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW.
2. Partí: gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Mondelinge overeenkomsten komen tot stand wanneer onze directie binnen acht dagen na een opdracht te hebben ontvangen, deze schriftelijk bevestigt.
3. Telefonisch, per e.mail, via internet en per telex geplaatste opdrachten worden uitgevoerd conform de door ons gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. Uiteraard is wederpartij bevoegd tegenbewijs te leveren.
4. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is meegedeeld. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft ons (intellectueel) eigendom en dient op eerste verlangen geretourneerd te worden.

Artikel 4. Prijzen
1. Alle prijsopgaven zijn exclusief omzetbelasting -BTW- en andere heffingen van overheidswege. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
2. Indien wij met wederpartij een bepaalde prijs zijn overeengekomen, zijn wij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs door de bij aflevering geldende prijs volgens onze op dat moment geldende prijslijsten in rekening te brengen.
3. Indien slechts een prijsopgave is gedaan zijn wij bovendien ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien wederpartij een consument is, kan hij indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst ontbinden, ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 5. Leveranties
1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen.
2. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
3. De gestelde termijn voor nakoming zal minimaal 2 weken bedragen. Levertijden gaan lopen vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand komt.
4. Leveringen van zaken geschieden af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van ons. Het risico is nadien voor wederpartij. Wij verzekeren de goederen uitdrukkelijk niet; daarvoor dient wederpartij zelf te zorgen.
5. Indien wederpartij transport, bezorging of verzending door ons wenst, dan zullen wij daaraan uitvoering geven, doch met de uitdrukkelijke bepaling dat het risico en de kosten voor wederpartij zullen zijn.
6. In geval van rechtstreekse leveringen aan de wederpartij of aan een door hem aangewezen derde gelden de verkochte zaken als geleverd en gaat het risico over op het moment dat de zaak in de feitelijke beschikkingsmacht van de wederpartij of de door hem aangewezen derde zijn overgegaan.
7. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het hieronder bepaalde
8. Onze binding aan een (overeengekomen) fatale termijn vervalt indien wederpartij wijziging in de specificaties van de opdracht wenst, tenzij de wijziging of het oponthoud van zo geringe betekenis is dat in redelijkheid binnen de termijn gepresteerd kan worden.
9. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Na een periode van 4 weken zijn wij gerechtigd tot verkoop van deze goederen. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.

Artikel 6. Reclame
1. Wederpartij is verplicht terstond na de levering de goederen grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan terstond schriftelijk te reageren onder nauwkeurige opgave van de gebreken. Zodra een termijn van 8 dagen na levering is verstreken, wordt wederpartij geacht met de levering in te stemmen, tenzij de gebreken redelijkerwijs eerst kunnen worden geconstateerd na 8 dagen. Ook dan dient terstond na de ontdekking schriftelijk te worden gereageerd onder nauwkeurige opgave van de gebreken.
2. Onze prestatie geldt in elk geval als deugdelijk wanneer wederpartij het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft doen nemen, met inachtneming van lid 1 van dit artikel.
3. Onze wederpartij dient ons in staat te stellen de door de wederpartij gemelde gebreken te (doen) controleren. Stelt hij ons daartoe niet in staat dan wordt de reclame ongegrond bevonden. Indien sprake is van werkelijke en reële gebreken dienen wij de gebreken te verhelpen naar onze keus hetzij door herstel, hetzij door vervanging, binnen een redelijke termijn van minimaal 14 dagen c.q. dienen wij de door wederpartij geleden schade te vergoeden conform het in het volgende artikel bepaalde.
4. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden. In geval van terugzending door de wederpartij van producten blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij, totdat wij de producten hebben ontvangen.
5. Voor gebreken in onze facturen geldt een klachttermijn van 8 dagen na dagtekening. Nadien wordt wederpartij geacht met het gefactureerde in te stemmen.

Artikel 7. Betaling
1. Betaling dient te geschieden, indien niet anders overeengekomen, middels automatische incasso. Wederpartij geeft ons toestemming om over te gaan tot het automatisch incasseren van het verschuldigde bedrag op de dag van levering.
2. Betaling moet geschiedt zijn binnen 8 dagen na levering.
3. Is niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn betaald, dan is wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist.
4. Wij zijn gerechtigd vanaf de datum dat wederpartij in verzuim is een rente te berekenen van 1,5% rente per maand of gedeelte van een maand. Bovendien zijn wij gerechtigd buitengerechtelijke kosten, gepaard gaande met het niet of niet tijdig betalen van wederpartij in rekening te brengen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 250,=. Bovenstaande geldt onverminderd ons recht op vergoeding van alle overige kosten, schaden en interessen.
5. Indien betaling in termijnen is overeengekomen bijvoorbeeld bij deelleveringen, dient voldoening eveneens te geschieden conform het vorenstaande. De door wederpartij gedane betaling strekt steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Betaling dient te geschieden zonder enig recht op verrekening en/of opschorting, anders dan wederpartij volgens de wet toekomt.

Artikel 8. Zekerheden en eigendomsvoorbehoud
1. Indien daartoe aanleiding bestaat – als omstandigheden waarvoor bij wijze van voorbeeld worden genoemd: niet betaling van openstaande facturen, staking van betaling, gerede twijfel omtrent de juiste nakoming door opdrachtgever van de uit hoofde van een overeenkomst op deze rustende verplichtingen – zijn wij bevoegd van wederpartij te verlangen dat deze: terstond alle verschenen en te verschijnen verplichtingen voldoet; zekerheid stelt of doet stellen ten behoeve van ons voor alle verschenen of te verschijnen verplichtingen.
2. Indien zekerheidsstelling niet wordt verstrekt door wederpartij zijn wij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst aan onze zijde met onmiddellijke ingang op te schorten.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn na de opschorting voldoet aan de op hem rustende verplichting tot zekerheidsstelling, zijn wij gerechtigd de overeenkomst tussen partijen te ontbinden, alsmede tot het vorderen van vergoeding van de volledige door ons geleden schadewegens de toerekenbare tekortkoming van de wederpartij.
4. Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan de koper/wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
5. Indien wij in het kader van deze verkoop-overeenkomsten ten behoeve van de wederpartij door deze te vergoeden werkzaamheden verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen aan ons geheel heeft voldaan.
6. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die wij tegen de wederpartij mochten verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens ons. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 6 van dit artikel.
7. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden verleent de partij als nu vooralsdan machtiging om namens hem / haar de pandrechten als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen te vestigen, anders dan de in artikel 3:92 BW opgenoemde, die wij dan uit welken hoofde dan ook nog tegen de wederpartij mochten hebben. Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren. Wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan ons op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra wij te kennen geven dit te wensen, door wederpartij aan ons worden verpand op de wijze aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van onze vorderingen tegen wederpartij. Indien wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekortschiet of ons goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. Het is wederpartij toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde van dit artikel.

Artikel 9. Ontbinding
1. Een overeenkomst kan uitsluitend worden beëindigd hetzij door een rechterlijk vonnis, hetzij door middel van een schriftelijke verklaring gericht bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan de andere partij, zulks uitsluitend vanwege het door die andere partij toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de op die partij rustende plicht tot nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst, onverminderd andere hem wettelijk toekomende rechten.
2. Indien wederpartij ten tijde van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van een overeenkomst had ontvangen, kan deze de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door ons alsdan nog niet is uitgevoerd.
3. Bedragen die wij vóór de ontbinding hebben gefactureerd in verband met hetgeen wij reeds ter uitvoering van de overeenkomst hebben verricht en/of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden – voor zover zij dat niet reeds zijn/waren – op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
4. Wij kunnen in afwijking van het bepaalde in lid 1 de overeenkomst met onmiddellijk ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij geheel of gedeeltelijk beëindigen, in de gevallen als bedoeld in artikel en indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.
5. Wij zullen terzake deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
6. Indien wederpartij een overeenkomst annuleert (tenzij wij nakoming vorderen) en/of weigert de zaken af te nemen, is hij verplicht de door ons reeds aangeschafte materialen en al dan niet bewerkte grondstoffen tegen kostprijs inclusief lonen en sociale lasten over te nemen en is hij bovendien en bedrag verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs.
7. Wederpartij is verplicht ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden tengevolge van de annulering en/of weigering.
8. Opschorting of beëindiging van de verdere uitvoering van de overeenkomst door ons omvat mede de bevoegdheid om ons zelf duidelijk in het bezit te stellen van al onze eigendommen en aan het feitelijk gebruik dadelijk een eind te maken, door in bezitneming daarvan.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Wij aanvaarden aansprakelijkheid voor door wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van onze verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door onze verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 5.000,=.
3. In afwijking van lid 1 en lid 2 aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is, of voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van wederpartij.
4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist en/of onvolledige gegevens afkomstig van de wederpartij.

Artikel 11. Overmacht
1. Wij zijn niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
2. Tijdens overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen opgeschort.
3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van onze verplichtingen niet mogelijk is langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
4. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die aan ons niet zijn toe te rekenen. In ieder geval wordt als overmacht aangemerkt: transportmoeilijkheden, brand, diefstal met of zonder braak, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen, onverwacht sluitingen bij leveranciers ook indien deze samenhangen met bekende feestdagen, belemmeringen veroorzaakt door relletjes, alsmede gebrekkige medewerking, informatie of materialen van wederpartij. Ook andere vormen van overmacht dienen hieronder te worden gerekend.

Artikel 12. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, ook wanneer slechts één partij meent dat sprake is van een geschil, zullen worden geslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, behoudens die geschillen, waarin de kantonrechter bevoegd is; wat deze laatste geschillen betreft gelden de wettelijke competentieregels ter zake.
2. Indien de wederpartij een consument is heeft hij het recht gedurende een maand nadat wij ons op deze bepaling hebben beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 13. Wijziging voorwaarden
1. Wij behouden ons voor zover het ons rechtens is toegestaan het recht voor onze voorwaarden te veranderen waarbij de gewijzigde voorwaarden tussen ons en wederpartij van kracht zullen zijn met ingang van veertien dagen nadat deze aan wederpartij bekend gesteld zullen zijn, zonder dat deze tegen de gelding van de nieuwe voorwaarden tussen partijen geprotesteerd zal hebben.
2. Bij ontstentenis van protest of annulering in genoemde termijn gelden de gewijzigde voorwaarden als geaccordeerd door wederpartij. In geval van protest tegen de gewijzigde voorwaarden heeft wederpartij de bevoegdheid om reeds gegeven (nog niet uitgevoerde) opdrachten te annuleren binnen genoemde termijn van veertien dagen, tenzij wij verklaren – binnen veertien dagen na ontvangst van bedoeld protest – bereid te zijn opdrachten als genoemd uit te voeren op basis van de voorheen geldende voorwaarden.
3. Indien wederpartij gebruik maakt van de hierboven aan hem gegeven bevoegdheid tot annulering zullen wij tot generlei schadevergoeding gehouden zijn en is wederpartij slechts gehouden tot voldoening van die goederen, werkzaamheden en diensten die reeds geleverd zijn.